Skip to content

Archive

Category: Dla rodziców

Zapraszamy rodziców do udziału w konkursie

o bezpiecznym internecie

„Bezpiecznie Tu i Tam”

https://fundacja.orange.pl/kurs/

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z kalendarzem szkoły w roku szkolnym 2013/2014 na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5.10.2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U Nr 186, poz 1245).

14 października 2013r.   – poniedziałek   Święto Edukacji

–       zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

 

Marzec 2014r.  –       2 dni rekolekcji Wielkopostnych// (dokładny termin

po    ustaleniu przez Parafię Gawłów)

2-3 stycznia 2014r. czwartek-piątek – 2 dni

–       zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

 

23-24-25 kwietnia 2014r.  środa – czwartek – piątek – 3 dni

Egzaminy gimnazjalne

(środa i czwartek bez zajęć dydaktycznych dotyczy I-II gimnazjum; piątek klas I-VI sp i I-II gimnazjum)

– zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

2 maja 2014r. piątek1 dzień

przed  3 maja 2014r. sobota– Święto 3 Maja

–       zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

20 czerwca 2014r. piątek1 dzień

po 19 maja 2014r. czwartek  – Boże Ciało

–        zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

SUKCESY I OSIĄGNIĘCIA            

Każdego roku nasi uczniowie biorą udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, sportowych, artystycznych zdobywając tytuły laureatów i finalistów.

Wyniki średnie  z egzaminów zewnętrznych w klasie III gimnazjum wynosiły: część humanistyczna 58,1 %; część matematyczno – przyrodnicza 51,6%.

Wynik Średni Sprawdzianu po VI klasie wynosił 22.08%.

Szkoły ponadgimnazjalne maturalne wybiera ponad 95 % uczniów.

PROGRAM SZKOŁY wraz ze STATUTEM znajduje się do dyspozycji rodziców  w bibliotece szkoły.

Zgodnie  z § 13 rozporządzenia MEN z 08.09.2006r. (póź.zm.)

p.7 Rada Pedagogiczna  może podjąć uchwałę  o niepromowaniu do klasy programowo wyższej  lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz  drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania.

p.8 Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę  klasyfikacyjną  zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

Przypominamy, że zgodnie z kryteriami oceny  z zachowania  w ZSG Gawłów przy ocenie z zachowania bierzemy pod uwagę   :

 1. Stosunek do obowiązków szkolnych:
  a) systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne,
  b) zdyscyplinowanie i aktywność na lekcjach,
  c) pilność, systematyczność i przezwyciężanie trudności w nauce szkolnej,
  d) rozwijanie zdolności i zainteresowań,
  e) poszanowanie dla norm i tradycji szkolnych,
  f) dbałość o podręczniki, pomoce i sprzęt szkolny,
  g) wywiązywanie się z obowiązków regulaminowych np. podkreślenie uroczystym strojem świąt i uroczystości szkolnych, terminowe oddawanie książek do biblioteki szkolnej, wypełnienia dyżurów.
  2. Udział w życiu klasy, szkoły, środowiska:
  a) pozytywne nastawienie wobec innych, życzliwość, dzielenie się swoją wiedzą,
  b) odpowiedzialność za swoje zachowanie w szkole i poza nią,
  c) podejmowanie działań zmierzających do udzielenia pomocy innym,
  d) wywiązywanie się z zadań powierzonych przez Szkołę i Samorząd Uczniowski,
  e) udział w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych,
  f) wykonywanie prac społecznie użytecznych na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
  g) poszanowanie własności społecznej i prywatnej,
  h) postawa patriotyczna i obywatelska .2
 2.  Poszanowanie ogólnie przyjętych norm etycznych i estetycznych:
  a) uczciwość w postępowaniu codziennym i reagowanie na zło,
  b) odwaga w poszukiwaniu prawdy i opowiadanie się za wartościami,
  c) zachowanie się w sposób nie naruszający godności własnej (kontrolowanie uczuć i zachowań),
  d) okazywanie szacunku rodzicom, nauczycielom i osobom starszym,
  e) wrażliwość na krzywdę innych ludzi – biednych, samotnych, chorych,
  f) odporność na patologiczne wpływy otoczenia,
  g) szacunek dla pracy swojej i innych,
  h) poszanowanie przyrody, poszukiwanie jej piękna,
  i) bezwzględne zastosowanie się do zakazu palenia papierosów, picia alkoholu i używania narkotyków,
  j) obowiązek noszenia schludnego, estetycznego i nie prowokującego stroju do szkoły,
  k) tolerancja wobec innych narodów, ras i religii,
  l) taktowne wyrażanie swoich poglądów – nie używanie wulgaryzmów,
  4. Przestrzeganie regulaminów i uchwał Rady Pedagogicznej
  Ocenę ustala wychowawca przy współudziale samorządu klasowego i uwag nauczycieli oraz pracowników szkoły biorąc pod uwagę pochwały, uwagi pozytywne, upomnienia i nagany przyznane uczniowi.
 3. Uczniów obowiązuje system Kar i Nagród:

Nagrody:

-pochwała wychowawcy na tle klasy z wpisem do

zeszytu uwag

-pochwała dyrektora szkoły z wpisem do dziennika

– nagroda książkowa

– nagroda rzeczowa

– list gratulacyjny do rodziców

– tytuł Ucznia Roku

– tytuł Sportowca Roku

Kary:

– odnotowanie uwagi do zeszytu uwag

– nagana wychowawcy na tle klasy

– nagana dyrektora na forum całej szkoły

– wykluczenie z imprez i uroczystości szkolnych

– praca na rzecz szkoły

– dodatkowe zajęcia edukacyjne

Struktura szkoły:

W bieżącym roku Szkoła Podstawowa liczy 6 oddziałów /108 uczniów/.  Gimnazjum 3 oddziały /79 uczniów/.

Szkołą zarządza dyrektor  we współpracy   z Radą Pedagogiczną  przy wsparciu Rady Rodziców.

Adres szkoły: tel. 14 – 685 95 00

Gawłów 64,  32-711 Bogucice

Strona:  www.zsggawlow.edu.pl

Email:  zsggawlow@op.pl

Obyczaje i tradycje szkoły:

 •  Rozpoczęcie roku szkolnego
 • Sprzątania świata
 • Ślubowanie klas I  SP i klas I gimnazjum.
 •  Dzień Komisji Edukacji Narodowej
 •  Święto Odzyskania Niepodległości
 • Andrzejki
 •  Mikołajki
 •  Spotkanie wigilijne
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Choinka noworoczna
 • Bal gimnazjalisty
 • Walentynki
 • Dzień Patrona Szkoły
 • Dzień Wiosny „My też mamy talent”
 • Dzień Kobiet
 •  Apel  w rocznicę śmierci Papieża JPII
 • Dzień Ziemi
 •  Konstytucja 3 Maja
 • Dni Książki
 • Zielona Szkoła
 • Dzień Otwartej Szkoły – Święto Rodziny
 • Dzień Dziecka i Sportu
 • Wybory Samorządu  Uczniowskiego
 •  Uroczyste pożegnanie klas III gimnazjum.
 • Zakończenie roku szkolnego

 

GRONO PEDAGOGICZNE:

 • Dyrektor szkoły: mgr Małgorzata Kozłowska

Terminarz konsultacji z nauczycielami:

 

Nauczyciele Termin
ks. mgr Janusz Balasa środa 13.15 – 14.00
mgr Paweł Błąkała czwartek 12.30 – 13.15
mgr Grażyna Cieśla czwartek 10.35 – 11.20
mgr Grażyna Kędziora środa  9.45– 10.30
mgr Krystyna Kukulska czwartek 9.45 – 10.30
mgr Kamila Lis-Błąkała piątek 10.35 – 11.20
mgr Piotr Lizak poniedziałek 13.10 – 13.30
mgr Andrzej Mardeusz poniedziałek 12.15 – 13.00
mgr Renata Pausch środa 11.40 – 12.20
mgr Lucyna Radoń środa  8.50 – 9.35
mgr Katarzyna Stal poniedziałek 8.50 – 9.35
mgr Marta Sroka piątek 10.10 – 10.30
mgr inż. Maria Szcząchor czwartek 10.35-11.20
mgr Beata Tokarz czwartek 13.15 – 14.00
ks. mgr Jerzy Tokarz wtorek  9.00 – 9.30
mgr Agnieszka Wilk piątek 8.00 – 8.45
mgr Dorota Wnęk-Rola piątek 9.45 – 10.30
mgr Sławomir Wójcik poniedziałek 12.30 – 13.15
mgr Renata  Zając środa 8.50 – 9.35
mgr Ewa Zegiel-Kucharska wtorek 10.35 – 11.20
mgr Cezary Zwierniak piątek  8.50 – 9.35
mgr inż. Mirosław

Żelichowski

środa 8.00 – 8.45

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

W naszej bibliotece szkolnej co roku odbywa się uroczystość pasowania na czytelnika uczniów klas pierwszych. Uroczystość przygotowywana jest przez nauczyciela- bibliotekarza. Dzieci uczestniczą w pogadance na temat zasad poszanowania książek oraz odbywają krótkie zajęcia wprowadzające w bibliotekę szkolną. Na pamiątkę „Pasowania na Czytelnika”, uczniowie  otrzymali „ medale czytelnicze” wykonane przez uczennice z klasy V.

continue reading…

W trosce o bezpieczeństwo swoich dzieci  w sieci internet oraz zabezpieczenie ich przed różnymi treściami polecamy darmowy program:

kontrola

korzystanie z innych programów do tego celu:

kontrola rodzicielska

Niebezpieczeństwo tabletów i smartfonów:

http://www.mamatatatablet.pl/

 

 

Zagrożenia w sieci.

Dowiedz się, z jakimi niebezpiecznymi sytuacjami możesz spotkać się podczas korzystania z Internetu. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na temat zagrożeń związanych z używaniem nowych technologii oraz wskazówki jak poradzić sobie, jeśli coś takiego Ci się przydarzy.

http://helpline.org.pl/dowiedz-sie

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2011/2012
14 października 2011r.             Święto Edukacji
31 października 2011r.           dzień przed  Świętem Wszystkich 
                                                                                            Świętych
Marzec 2012       –       2 dni rekolekcji Wielkopostnych// (dokładny termin
po    ustaleniu przez Parafię Gawłów)
24,25 kwietnia 2012r.          dla klas I i II gimnazjum  – egzaminy
                                                                                     gimnazjalne
26 kwietnia 2012r.   dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej
                                                                                   i kl I i II gimnazjum
2 maj 2012    –    dzień między świętami  1 i 3 maja
Dla uczniów szkoły podstawowej – 6 dni
Dla uczniów gimnazjum (klasy I i II – 8 dni) pozostali  – 5 dni

zachęcam do zapoznania się ze stronami o BRD:

www.orlenbezpiecznedrogi.pl

www.totallittleleaners.co.uk/kids.php

http://www.wychowaniekomunikacyjne.org/

www.talesoftheroad.direct.gov.uk

www.mto.gov.on.ca/english/safety/cycling/young-cyclist-guide/

www.sarbo.pl

www.eti.agh.edu.pl/brd/

http://www.prawojazdy.com.pl/aplikacje/prawojazdy/symulator/index.html

Zmiany w egzaminie gimnazjalnym w roku2011