Skip to content

Archive

Category: Dla rodziców

Wykaz podręczników na rok 2011/2012

Wykaz podręczników dla uczniów Szkoły Podstawowej i  Gimnazjum w Gawłowie

02 czerwca 2011 roku uczniowie klas I-III przygotowali dla swoich rodziców uroczystą akademię. Poszczególne klasy pod opieką wychowawczyń p. Kędziory, p. Zając, p. Radoń  wyrecytowały pięknie wiersze i umiliły czas piosenkami.


continue reading…

Informacje o PEGI

Czym są ratingi?
Ratingi wiekowe to systemy stosowane w celu zapewnienia, że treść utworów rozrywkowych, takich jak filmy, nagrania wideo, DVD czy gry komputerowe, są opatrzone jednoznaczną informacją o grupie wiekowej, dla której są najbardziej odpowiednie ze względu na treść. Ratingi wiekowe to informacja dla konsumentów (przede wszystkim dla rodziców), pomagająca im w podjęciu decyzji odnośnie do zakupu danego produktu.

Z gier komputerowych i gier wideo korzystają obecnie miliony graczy w całej Europie. [37% ludności Wielkiej Brytanii w wieku 16–49 lat określa się jako „aktywnych graczy”, czyli osoby aktualnie grające na konsoli, urządzeniu przenośnym lub komputerze osobistym. Dla porównania, w Hiszpanii i Finlandii „aktywni gracze” stanowią 28% ludności w wieku 16–49 lat [raport Nielsena 2008]. Większość gier (49%) jest odpowiednia dla graczy w każdym wieku, ale z wielu gier powinny korzystać wyłącznie starsze dzieci i młodzież. Istnieją też gry (4%) przeznaczone wyłącznie dla dorosłych, czyli osób, które ukończyły 18 lat. continue reading…

Dla wielu rodziców dziecko siedzące w domu przed monitorem komputera to gwarancja jego bezpieczeństwa. Nic bardziej mylnego, bo chociaż w tej sytuacji trudno o guza czy podrapane kolana, dziecko może paść ofiarą cyberprzemocy ze strony rówieśników, natknąć się na niewłaściwe i niebezpieczne dla jego psychiki treści internetowe, stać się ofiarą internetowego przestępcy lub po prostu wpaść w uzależnienie, które odbije się na jego zdrowiu i relacjach społecznych.

Rodzice często nie są  jednak świadomi, jakie zagrożenia czychają na ich dzieci, spędzające coraz więcej czasu przed monitorem komputera. Według badań „EU Kids Online” (2010 r., grupa badana: 23420 dzieci w wieku 9-16 lat korzystających z Internetu), 92 proc. dzieci (w skali Europy) korzysta z Internetu przynajmniej raz na tydzień, 57 proc. – zagląda do sieci prawie codziennie. continue reading…

Polecamy artykuły Josha McDowella

Wypadek: – jeżeli uczeń ulegnie wypadkowi na zajęciach, zgłasza to natychmiast nauczycielowi prowadzącemu zajęcia,
– jeżeli uczeń ulegnie wypadkowi na przerwie, zgłasza to natychmiast nauczycielowi pełniącemu dyżur w danym rejonie.

Zachorowanie:– dziecka chorego nie należy wysyłać do szkoły, nie mamy warunków do udzielenia skutecznej pomocy. Jeżeli uczeń zachoruje w szkole rodzic/opiekun winien odebrać dziecko ze szkoły po powiadomieniu o tym fakcie.

Dyrektor Zespołu Szkół Gminnych w Gawłowie informuje, że znowelizowana Ustawa o Systemie Oświaty dotycząca trybu obniżenia wieku szkolnego umożliwia:
* przyjęcie dziecka sześcioletniego do kl. I szkoły podstawowej, na wniosek rodzica pod warunkiem wcześniejszego uczęszczania dziecka do przedszkola,
* przyjęcie dziecka sześcioletniego do kl. I szkoły podstawowej, które nie uczęszczało do przedszkola na wniosek rodzica i w oparciu o pozytywną opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Decyzja należy do Państwa!
Dyrektor Szkoły prosi zatem, by Ci Rodzice, którzy podejmą decyzję o posłaniu sześciolatka do klasy I – wypełnili wniosek (do pobrania ze strony www.zsggawlow.edu.pl lub w sekretariacie szkoły ) i złożyli go w sekretariacie szkoły do końca marca.

Pobyt w szkole:– uczeń przychodzi do szkoły bezpośrednio przed zajęciami (lekcyjnymi i pozalekcyjnymi) i przebywa w szkole do ich zakończenia, wtedy udaje się do domu. Do zmroku może korzystać z obiektów sportowych szkoły zgodnie z regulaminem korzystania i na wyłączną odpowiedzialność rodziców/opiekunów. Dla uczniów dojeżdżających i zapisanych  na terenie szkoły działa świetlica terapeutyczna  codziennie  w godzinach  od 11.00 do 15.30

Uczeń troszczy się o swoje mienie a w czasie przerw zabezpiecza je we własnym zakresie. Szkoła nie odpowiada za wartościowe przedmioty, które nie służą do celów szkolnych (sprzęt elektroniczny, telefony komórkowe, ozdoby i biżuteria, pieniądze).

W czasie zajęć uczeń nie może korzystać z telefonu i sprzętu elektronicznego, który w tym czasie ma być wyłączony. W wyjątkowych sytuacjach uczniowi udostępnia się telefon stacjonarny.
Utrwalanie obrazu i dźwięku na terenie szkoły i jej obiektach jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody nauczyciela lub dyrektora szkoły.                                                                                                                                Uwaga! używany niezgodnie z powyższymi zasadami sprzęt jest deponowany w szkole i wydawany rodzicom/opiekunom.

Rodzice /opiekunowie i uczniowie są informowani na bieżąco o zmianach w dziennym planie zajęć z wyprzedzeniem.

Indywidualne sprawy sporne należy załatwiać z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów, a w przypadku braku porozumienia z dyrekcją szkoły.

Wszystkie przejawy przemocy rówieśniczej należy niezwłocznie zgłaszać szkole, tylko wtedy jest możliwe skuteczne działanie i zapobieganie takim incydentom w przyszłości.

Nieobecność dziecka w szkole rodzic/opiekun winien usprawiedliwić w ciągu 7 dni od powrotu ucznia  na zajęcia.
Zwolnienia – wychowawca może zwolnić ucznia z zajęć z ważnych przyczyn wyłącznie  na pisemną prośbę rodzica kierowaną do wychowawcy klasy. Wyjątkowo uczniowie mogą być zwolnieni  z zajęć na prośbę rodzica/opiekuna  przekazaną telefonicznie.

Wszystkie zwolnienia z zajęć są rejestrowane w sekretariacie szkoły.

Zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego – wniosek o dłuższe zwolnienie (półroczne lub całoroczne) z zajęć wychowania fizycznego składają rodzice do dyrektora szkoły. Powinien on być poparty opinią wystawioną przez lekarza specjalistę.

Z wnioskiem o zwolnienie z zajęć z powodu choroby lub złego samopoczucia występuje rodzic/opiekun do nauczyciela w-f w formie pisemnej.

(Uczeń jest na lekcji, ale nie ćwiczy).

Zapraszamy w godzinach pracy za wyjątkiem zajęć (dotyczy również kontaktu telefonicznego), oraz w czasie dyżurów wychowawczych.  tel.   14 685 95 00

konsultacje wychowawcze