Skip to content

Archive

Category: Dokumenty

SUKCESY I OSIĄGNIĘCIA            

Każdego roku nasi uczniowie biorą udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, sportowych, artystycznych zdobywając tytuły laureatów i finalistów.

Wyniki średnie  z egzaminów zewnętrznych w klasie III gimnazjum wynosiły: część humanistyczna 58,1 %; część matematyczno – przyrodnicza 51,6%.

Wynik Średni Sprawdzianu po VI klasie wynosił 22.08%.

Szkoły ponadgimnazjalne maturalne wybiera ponad 95 % uczniów.

PROGRAM SZKOŁY wraz ze STATUTEM znajduje się do dyspozycji rodziców  w bibliotece szkoły.

Zgodnie  z § 13 rozporządzenia MEN z 08.09.2006r. (póź.zm.)

p.7 Rada Pedagogiczna  może podjąć uchwałę  o niepromowaniu do klasy programowo wyższej  lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz  drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania.

p.8 Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę  klasyfikacyjną  zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

Przypominamy, że zgodnie z kryteriami oceny  z zachowania  w ZSG Gawłów przy ocenie z zachowania bierzemy pod uwagę   :

 1. Stosunek do obowiązków szkolnych:
  a) systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne,
  b) zdyscyplinowanie i aktywność na lekcjach,
  c) pilność, systematyczność i przezwyciężanie trudności w nauce szkolnej,
  d) rozwijanie zdolności i zainteresowań,
  e) poszanowanie dla norm i tradycji szkolnych,
  f) dbałość o podręczniki, pomoce i sprzęt szkolny,
  g) wywiązywanie się z obowiązków regulaminowych np. podkreślenie uroczystym strojem świąt i uroczystości szkolnych, terminowe oddawanie książek do biblioteki szkolnej, wypełnienia dyżurów.
  2. Udział w życiu klasy, szkoły, środowiska:
  a) pozytywne nastawienie wobec innych, życzliwość, dzielenie się swoją wiedzą,
  b) odpowiedzialność za swoje zachowanie w szkole i poza nią,
  c) podejmowanie działań zmierzających do udzielenia pomocy innym,
  d) wywiązywanie się z zadań powierzonych przez Szkołę i Samorząd Uczniowski,
  e) udział w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych,
  f) wykonywanie prac społecznie użytecznych na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
  g) poszanowanie własności społecznej i prywatnej,
  h) postawa patriotyczna i obywatelska .2
 2.  Poszanowanie ogólnie przyjętych norm etycznych i estetycznych:
  a) uczciwość w postępowaniu codziennym i reagowanie na zło,
  b) odwaga w poszukiwaniu prawdy i opowiadanie się za wartościami,
  c) zachowanie się w sposób nie naruszający godności własnej (kontrolowanie uczuć i zachowań),
  d) okazywanie szacunku rodzicom, nauczycielom i osobom starszym,
  e) wrażliwość na krzywdę innych ludzi – biednych, samotnych, chorych,
  f) odporność na patologiczne wpływy otoczenia,
  g) szacunek dla pracy swojej i innych,
  h) poszanowanie przyrody, poszukiwanie jej piękna,
  i) bezwzględne zastosowanie się do zakazu palenia papierosów, picia alkoholu i używania narkotyków,
  j) obowiązek noszenia schludnego, estetycznego i nie prowokującego stroju do szkoły,
  k) tolerancja wobec innych narodów, ras i religii,
  l) taktowne wyrażanie swoich poglądów – nie używanie wulgaryzmów,
  4. Przestrzeganie regulaminów i uchwał Rady Pedagogicznej
  Ocenę ustala wychowawca przy współudziale samorządu klasowego i uwag nauczycieli oraz pracowników szkoły biorąc pod uwagę pochwały, uwagi pozytywne, upomnienia i nagany przyznane uczniowi.
 3. Uczniów obowiązuje system Kar i Nagród:

Nagrody:

-pochwała wychowawcy na tle klasy z wpisem do

zeszytu uwag

-pochwała dyrektora szkoły z wpisem do dziennika

– nagroda książkowa

– nagroda rzeczowa

– list gratulacyjny do rodziców

– tytuł Ucznia Roku

– tytuł Sportowca Roku

Kary:

– odnotowanie uwagi do zeszytu uwag

– nagana wychowawcy na tle klasy

– nagana dyrektora na forum całej szkoły

– wykluczenie z imprez i uroczystości szkolnych

– praca na rzecz szkoły

– dodatkowe zajęcia edukacyjne

Struktura szkoły:

W bieżącym roku Szkoła Podstawowa liczy 6 oddziałów /108 uczniów/.  Gimnazjum 3 oddziały /79 uczniów/.

Szkołą zarządza dyrektor  we współpracy   z Radą Pedagogiczną  przy wsparciu Rady Rodziców.

Adres szkoły: tel. 14 – 685 95 00

Gawłów 64,  32-711 Bogucice

Strona:  www.zsggawlow.edu.pl

Email:  zsggawlow@op.pl

Obyczaje i tradycje szkoły:

 •  Rozpoczęcie roku szkolnego
 • Sprzątania świata
 • Ślubowanie klas I  SP i klas I gimnazjum.
 •  Dzień Komisji Edukacji Narodowej
 •  Święto Odzyskania Niepodległości
 • Andrzejki
 •  Mikołajki
 •  Spotkanie wigilijne
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Choinka noworoczna
 • Bal gimnazjalisty
 • Walentynki
 • Dzień Patrona Szkoły
 • Dzień Wiosny „My też mamy talent”
 • Dzień Kobiet
 •  Apel  w rocznicę śmierci Papieża JPII
 • Dzień Ziemi
 •  Konstytucja 3 Maja
 • Dni Książki
 • Zielona Szkoła
 • Dzień Otwartej Szkoły – Święto Rodziny
 • Dzień Dziecka i Sportu
 • Wybory Samorządu  Uczniowskiego
 •  Uroczyste pożegnanie klas III gimnazjum.
 • Zakończenie roku szkolnego

 

GRONO PEDAGOGICZNE:

 • Dyrektor szkoły: mgr Małgorzata Kozłowska

Terminarz konsultacji z nauczycielami:

 

Nauczyciele Termin
ks. mgr Janusz Balasa środa 13.15 – 14.00
mgr Paweł Błąkała czwartek 12.30 – 13.15
mgr Grażyna Cieśla czwartek 10.35 – 11.20
mgr Grażyna Kędziora środa  9.45– 10.30
mgr Krystyna Kukulska czwartek 9.45 – 10.30
mgr Kamila Lis-Błąkała piątek 10.35 – 11.20
mgr Piotr Lizak poniedziałek 13.10 – 13.30
mgr Andrzej Mardeusz poniedziałek 12.15 – 13.00
mgr Renata Pausch środa 11.40 – 12.20
mgr Lucyna Radoń środa  8.50 – 9.35
mgr Katarzyna Stal poniedziałek 8.50 – 9.35
mgr Marta Sroka piątek 10.10 – 10.30
mgr inż. Maria Szcząchor czwartek 10.35-11.20
mgr Beata Tokarz czwartek 13.15 – 14.00
ks. mgr Jerzy Tokarz wtorek  9.00 – 9.30
mgr Agnieszka Wilk piątek 8.00 – 8.45
mgr Dorota Wnęk-Rola piątek 9.45 – 10.30
mgr Sławomir Wójcik poniedziałek 12.30 – 13.15
mgr Renata  Zając środa 8.50 – 9.35
mgr Ewa Zegiel-Kucharska wtorek 10.35 – 11.20
mgr Cezary Zwierniak piątek  8.50 – 9.35
mgr inż. Mirosław

Żelichowski

środa 8.00 – 8.45

Zagrożenia w sieci.

Dowiedz się, z jakimi niebezpiecznymi sytuacjami możesz spotkać się podczas korzystania z Internetu. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na temat zagrożeń związanych z używaniem nowych technologii oraz wskazówki jak poradzić sobie, jeśli coś takiego Ci się przydarzy.

http://helpline.org.pl/dowiedz-sie

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2011/2012
14 października 2011r.             Święto Edukacji
31 października 2011r.           dzień przed  Świętem Wszystkich 
                                                                                            Świętych
Marzec 2012       –       2 dni rekolekcji Wielkopostnych// (dokładny termin
po    ustaleniu przez Parafię Gawłów)
24,25 kwietnia 2012r.          dla klas I i II gimnazjum  – egzaminy
                                                                                     gimnazjalne
26 kwietnia 2012r.   dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej
                                                                                   i kl I i II gimnazjum
2 maj 2012    –    dzień między świętami  1 i 3 maja
Dla uczniów szkoły podstawowej – 6 dni
Dla uczniów gimnazjum (klasy I i II – 8 dni) pozostali  – 5 dni

Zmiany w egzaminie gimnazjalnym w roku2011

Wykaz podręczników na rok 2011/2012

Wykaz podręczników dla uczniów Szkoły Podstawowej i  Gimnazjum w Gawłowie

Dyrektor Zespołu Szkół Gminnych w Gawłowie zawiadamia pisemnie o obowiązku dokonania zapisu uczniów do klasy I w marcu każdego roku. Rodzice obowiązani są wypełnić wniosek (do pobrania ze strony www.zsggawlow.edu.pl lub sekretariacie szkoły) i złożyć go w sekretariacie szkoły do wyznaczonego terminu. Rodzice dokonują zapisu dzieci do klasy I osobiście. Sekretariat czynny jest codziennie w godz. 8:30 – 13:00. Należy mieć ze sobą dowód osobisty oraz PESEL dziecka. RODZICE SZEŚCIOLATKÓW! Dyrektor Zespołu Szkół Gminnych w Gawłowie informuje, że znowelizowana Ustawa o Systemie Oświaty dotycząca trybu obniżenia wieku szkolnego umożliwia: * przyjęcie dziecka sześcioletniego do kl. I szkoły podstawowej, na wniosek rodzica pod warunkiem wcześniejszego uczęszczania dziecka do przedszkola, * przyjęcie dziecka sześcioletniego do kl. I szkoły podstawowej, które nie uczęszczało do przedszkola na wniosek rodzica i w oparciu o pozytywną opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Decyzja należy do Państwa! Dyrektor Szkoły prosi zatem, by Ci Rodzice, którzy podejmą decyzję o posłaniu sześciolatka do klasy I – wypełnili wniosek (do pobrania ze strony www.zsggawlow.edu.pl lub w sekretariacie szkoły ) i złożyli go w sekretariacie szkoły do końca marca.

Rekrutacja do gimnazjum – ZASADY

WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO GIMNAZJUM

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY I PODSTAWOWEJ

Deklaracja rodziców w sprawie nauki religii

Nieobecność dziecka w szkole rodzic/opiekun winien usprawiedliwić w ciągu 7 dni od powrotu ucznia  na zajęcia.
Zwolnienia – wychowawca może zwolnić ucznia z zajęć z ważnych przyczyn wyłącznie  na pisemną prośbę rodzica kierowaną do wychowawcy klasy. Wyjątkowo uczniowie mogą być zwolnieni  z zajęć na prośbę rodzica/opiekuna  przekazaną telefonicznie.

Wszystkie zwolnienia z zajęć są rejestrowane w sekretariacie szkoły.

Zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego – wniosek o dłuższe zwolnienie (półroczne lub całoroczne) z zajęć wychowania fizycznego składają rodzice do dyrektora szkoły. Powinien on być poparty opinią wystawioną przez lekarza specjalistę.

Z wnioskiem o zwolnienie z zajęć z powodu choroby lub złego samopoczucia występuje rodzic/opiekun do nauczyciela w-f w formie pisemnej.

(Uczeń jest na lekcji, ale nie ćwiczy).

Statut szkoły,

Plan lekcji 2010 2011

KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA

konsultacje wychowawcze

Regulamin Szkoły.