Skip to content

Archive

Category: Dla uczniów

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z kalendarzem szkoły w roku szkolnym 2013/2014 na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5.10.2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U Nr 186, poz 1245).

14 października 2013r.   – poniedziałek   Święto Edukacji

–       zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

 

Marzec 2014r.  –       2 dni rekolekcji Wielkopostnych// (dokładny termin

po    ustaleniu przez Parafię Gawłów)

2-3 stycznia 2014r. czwartek-piątek – 2 dni

–       zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

 

23-24-25 kwietnia 2014r.  środa – czwartek – piątek – 3 dni

Egzaminy gimnazjalne

(środa i czwartek bez zajęć dydaktycznych dotyczy I-II gimnazjum; piątek klas I-VI sp i I-II gimnazjum)

– zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

2 maja 2014r. piątek1 dzień

przed  3 maja 2014r. sobota– Święto 3 Maja

–       zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

20 czerwca 2014r. piątek1 dzień

po 19 maja 2014r. czwartek  – Boże Ciało

–        zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

SUKCESY I OSIĄGNIĘCIA            

Każdego roku nasi uczniowie biorą udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, sportowych, artystycznych zdobywając tytuły laureatów i finalistów.

Wyniki średnie  z egzaminów zewnętrznych w klasie III gimnazjum wynosiły: część humanistyczna 58,1 %; część matematyczno – przyrodnicza 51,6%.

Wynik Średni Sprawdzianu po VI klasie wynosił 22.08%.

Szkoły ponadgimnazjalne maturalne wybiera ponad 95 % uczniów.

PROGRAM SZKOŁY wraz ze STATUTEM znajduje się do dyspozycji rodziców  w bibliotece szkoły.

Zgodnie  z § 13 rozporządzenia MEN z 08.09.2006r. (póź.zm.)

p.7 Rada Pedagogiczna  może podjąć uchwałę  o niepromowaniu do klasy programowo wyższej  lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz  drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania.

p.8 Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę  klasyfikacyjną  zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

Przypominamy, że zgodnie z kryteriami oceny  z zachowania  w ZSG Gawłów przy ocenie z zachowania bierzemy pod uwagę   :

 1. Stosunek do obowiązków szkolnych:
  a) systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne,
  b) zdyscyplinowanie i aktywność na lekcjach,
  c) pilność, systematyczność i przezwyciężanie trudności w nauce szkolnej,
  d) rozwijanie zdolności i zainteresowań,
  e) poszanowanie dla norm i tradycji szkolnych,
  f) dbałość o podręczniki, pomoce i sprzęt szkolny,
  g) wywiązywanie się z obowiązków regulaminowych np. podkreślenie uroczystym strojem świąt i uroczystości szkolnych, terminowe oddawanie książek do biblioteki szkolnej, wypełnienia dyżurów.
  2. Udział w życiu klasy, szkoły, środowiska:
  a) pozytywne nastawienie wobec innych, życzliwość, dzielenie się swoją wiedzą,
  b) odpowiedzialność za swoje zachowanie w szkole i poza nią,
  c) podejmowanie działań zmierzających do udzielenia pomocy innym,
  d) wywiązywanie się z zadań powierzonych przez Szkołę i Samorząd Uczniowski,
  e) udział w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych,
  f) wykonywanie prac społecznie użytecznych na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
  g) poszanowanie własności społecznej i prywatnej,
  h) postawa patriotyczna i obywatelska .2
 2.  Poszanowanie ogólnie przyjętych norm etycznych i estetycznych:
  a) uczciwość w postępowaniu codziennym i reagowanie na zło,
  b) odwaga w poszukiwaniu prawdy i opowiadanie się za wartościami,
  c) zachowanie się w sposób nie naruszający godności własnej (kontrolowanie uczuć i zachowań),
  d) okazywanie szacunku rodzicom, nauczycielom i osobom starszym,
  e) wrażliwość na krzywdę innych ludzi – biednych, samotnych, chorych,
  f) odporność na patologiczne wpływy otoczenia,
  g) szacunek dla pracy swojej i innych,
  h) poszanowanie przyrody, poszukiwanie jej piękna,
  i) bezwzględne zastosowanie się do zakazu palenia papierosów, picia alkoholu i używania narkotyków,
  j) obowiązek noszenia schludnego, estetycznego i nie prowokującego stroju do szkoły,
  k) tolerancja wobec innych narodów, ras i religii,
  l) taktowne wyrażanie swoich poglądów – nie używanie wulgaryzmów,
  4. Przestrzeganie regulaminów i uchwał Rady Pedagogicznej
  Ocenę ustala wychowawca przy współudziale samorządu klasowego i uwag nauczycieli oraz pracowników szkoły biorąc pod uwagę pochwały, uwagi pozytywne, upomnienia i nagany przyznane uczniowi.
 3. Uczniów obowiązuje system Kar i Nagród:

Nagrody:

-pochwała wychowawcy na tle klasy z wpisem do

zeszytu uwag

-pochwała dyrektora szkoły z wpisem do dziennika

– nagroda książkowa

– nagroda rzeczowa

– list gratulacyjny do rodziców

– tytuł Ucznia Roku

– tytuł Sportowca Roku

Kary:

– odnotowanie uwagi do zeszytu uwag

– nagana wychowawcy na tle klasy

– nagana dyrektora na forum całej szkoły

– wykluczenie z imprez i uroczystości szkolnych

– praca na rzecz szkoły

– dodatkowe zajęcia edukacyjne

Struktura szkoły:

W bieżącym roku Szkoła Podstawowa liczy 6 oddziałów /108 uczniów/.  Gimnazjum 3 oddziały /79 uczniów/.

Szkołą zarządza dyrektor  we współpracy   z Radą Pedagogiczną  przy wsparciu Rady Rodziców.

Adres szkoły: tel. 14 – 685 95 00

Gawłów 64,  32-711 Bogucice

Strona:  www.zsggawlow.edu.pl

Email:  zsggawlow@op.pl

Obyczaje i tradycje szkoły:

 •  Rozpoczęcie roku szkolnego
 • Sprzątania świata
 • Ślubowanie klas I  SP i klas I gimnazjum.
 •  Dzień Komisji Edukacji Narodowej
 •  Święto Odzyskania Niepodległości
 • Andrzejki
 •  Mikołajki
 •  Spotkanie wigilijne
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Choinka noworoczna
 • Bal gimnazjalisty
 • Walentynki
 • Dzień Patrona Szkoły
 • Dzień Wiosny „My też mamy talent”
 • Dzień Kobiet
 •  Apel  w rocznicę śmierci Papieża JPII
 • Dzień Ziemi
 •  Konstytucja 3 Maja
 • Dni Książki
 • Zielona Szkoła
 • Dzień Otwartej Szkoły – Święto Rodziny
 • Dzień Dziecka i Sportu
 • Wybory Samorządu  Uczniowskiego
 •  Uroczyste pożegnanie klas III gimnazjum.
 • Zakończenie roku szkolnego

 

GRONO PEDAGOGICZNE:

 • Dyrektor szkoły: mgr Małgorzata Kozłowska

Terminarz konsultacji z nauczycielami:

 

Nauczyciele Termin
ks. mgr Janusz Balasa środa 13.15 – 14.00
mgr Paweł Błąkała czwartek 12.30 – 13.15
mgr Grażyna Cieśla czwartek 10.35 – 11.20
mgr Grażyna Kędziora środa  9.45– 10.30
mgr Krystyna Kukulska czwartek 9.45 – 10.30
mgr Kamila Lis-Błąkała piątek 10.35 – 11.20
mgr Piotr Lizak poniedziałek 13.10 – 13.30
mgr Andrzej Mardeusz poniedziałek 12.15 – 13.00
mgr Renata Pausch środa 11.40 – 12.20
mgr Lucyna Radoń środa  8.50 – 9.35
mgr Katarzyna Stal poniedziałek 8.50 – 9.35
mgr Marta Sroka piątek 10.10 – 10.30
mgr inż. Maria Szcząchor czwartek 10.35-11.20
mgr Beata Tokarz czwartek 13.15 – 14.00
ks. mgr Jerzy Tokarz wtorek  9.00 – 9.30
mgr Agnieszka Wilk piątek 8.00 – 8.45
mgr Dorota Wnęk-Rola piątek 9.45 – 10.30
mgr Sławomir Wójcik poniedziałek 12.30 – 13.15
mgr Renata  Zając środa 8.50 – 9.35
mgr Ewa Zegiel-Kucharska wtorek 10.35 – 11.20
mgr Cezary Zwierniak piątek  8.50 – 9.35
mgr inż. Mirosław

Żelichowski

środa 8.00 – 8.45

 

                                         Zajęcia Artystyczne

              Uczniowie klasy II gimnazjum , uczestniczą w bieżącym roku szkolnym w zajęciach artystycznych prowadzonych przez panią Elżbietę Karnas. Poniższe scenki dramowe pt. „Sceny z życia wiejskiego, pozwoliły im w pewnym stopniu przenieść się do dziewiętnastowiecznej wsi i poznać życie naszych przodków. Wiele z ich tradycji, obrzędów i zwyczajów zaintrygowało młodych artystów. W repertuarze znalazły się:

-obrzęd pieczenia chleba,

-darcie pierza,

-kiszenie kapusty,

-kopanie ziemniaków,

-śmigus – dyngus,

-rozrzucanie gnoju.

Przedstawienia dopełniły wiejskie i ludowe stroje oraz odpowiednie dekoracje.

Zabiegi, te stworzyły swojski nastrój i dawkę dobrego humoru.

                                                                                                                                            Paulina Bugaj

Święty Mikołaj w szkole
Tradycyjnie 6 grudnia 2011r., jak co roku o tej porze, w naszej szkole pojawił się szanowny Gość, który odwiedził uczniów na prośbę pani dyrektor Małgorzaty Kozłowskiej. Dzieci rozpoznały go od razu – to Święty Mikołaj! W związku z brakiem śniegu, przybył wozem zaprzężonym w pięknego konia. Święty odwiedził sale lekcyjne, rozmawiał z uczniami i częstował słodyczami. Szczególnie dużo prezentów dostały dzieci klas 1-3 Szkoły Podstawowej, ale i dla innych nie zabrakło słodkich upominków. Mikołaj odwiedził wszystkich, i tych grzecznych, i tych niegrzecznych.
A oto krótki fotoreportaż z jego wizyty:

Ślubowanie  klasy pierwszej gimnazjum

    Dnia 23 listopada2011 r. przeżyliśmy otrzęsiny przyjęcie nas do grona gimnazjalistów przez starszych uczniów ZSG w Gawłowie.
Kilka dni później 29 listopada 2011r. odbyło się nasze uroczyste Ślubowanie. Pani dyrektor pasowała nas na gimnazjalistów, a od kolegów z drugiej klasy gimnazjum otrzymaliśmy pamiątkowe kotyliony.
Na zakończenie ustawiliśmy się wraz z wychowawcą panem Sławomirem Wójcikiem oraz panią dyrektor Małgorzatą Kozłowską do pamiątkowego zdjęcia.

Wycieczka  do Muzeum Archeologicznego w Krakowie

W ramach lekcji historii wybraliśmy się  do Muzeum Archeologicznego w Krakowie, aby zapoznać się ze starożytnym Egiptem oraz obejrzeć dwie wystawy stałe: „Bogowie starożytnego Egiptu” oraz „ Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski”.


continue reading…

W trosce o bezpieczeństwo swoich dzieci  w sieci internet oraz zabezpieczenie ich przed różnymi treściami polecamy darmowy program:

kontrola

korzystanie z innych programów do tego celu:

kontrola rodzicielska

Niebezpieczeństwo tabletów i smartfonów:

http://www.mamatatatablet.pl/

 

 

Zagrożenia w sieci.

Dowiedz się, z jakimi niebezpiecznymi sytuacjami możesz spotkać się podczas korzystania z Internetu. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na temat zagrożeń związanych z używaniem nowych technologii oraz wskazówki jak poradzić sobie, jeśli coś takiego Ci się przydarzy.

http://helpline.org.pl/dowiedz-sie