Ogłoszenie nr 565118-N-2017 z dnia 2017-08-07 r.

Zespół Szkół Gminnych im. Mikołaja Kopernika w Gawłowie.

Szkoła podstawowa w Gawłowie.

Gimnazjum w Gawłowie.:

Modernizacja kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku szkoły w Gawłowie.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

CZĘŚĆ II – Istotne postanowienia umowy

Zał. nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy

Zał. nr 2 do SIWZ – oswiadczenie

Zał. nr 3 do SIWZ – wykaz osób

Zał. nr 4 do SIWZ – oswiadczenie dot. wykształcenia i kwalifikacji zawodowych

Przedmiar robót_branża sanitarna

Przedmiar robót_wymiana kotła

Rzut instalacji z opisem

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (branża sanitarna)

PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII KOTŁOWNI

Oświadczenie o przynależnosci_braku przynależności

Informacja z otwarcia ofert