Pobyt w szkole:– uczeń przychodzi do szkoły bezpośrednio przed zajęciami (lekcyjnymi i pozalekcyjnymi) i przebywa w szkole do ich zakończenia, wtedy udaje się do domu. Do zmroku może korzystać z obiektów sportowych szkoły zgodnie z regulaminem korzystania i na wyłączną odpowiedzialność rodziców/opiekunów. Dla uczniów dojeżdżających i zapisanych  na terenie szkoły działa świetlica terapeutyczna  codziennie  w godzinach  od 11.00 do 15.30

Uczeń troszczy się o swoje mienie a w czasie przerw zabezpiecza je we własnym zakresie. Szkoła nie odpowiada za wartościowe przedmioty, które nie służą do celów szkolnych (sprzęt elektroniczny, telefony komórkowe, ozdoby i biżuteria, pieniądze).

W czasie zajęć uczeń nie może korzystać z telefonu i sprzętu elektronicznego, który w tym czasie ma być wyłączony. W wyjątkowych sytuacjach uczniowi udostępnia się telefon stacjonarny.
Utrwalanie obrazu i dźwięku na terenie szkoły i jej obiektach jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody nauczyciela lub dyrektora szkoły.                                                                                                                                Uwaga! używany niezgodnie z powyższymi zasadami sprzęt jest deponowany w szkole i wydawany rodzicom/opiekunom.

Rodzice /opiekunowie i uczniowie są informowani na bieżąco o zmianach w dziennym planie zajęć z wyprzedzeniem.

Indywidualne sprawy sporne należy załatwiać z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów, a w przypadku braku porozumienia z dyrekcją szkoły.

Wszystkie przejawy przemocy rówieśniczej należy niezwłocznie zgłaszać szkole, tylko wtedy jest możliwe skuteczne działanie i zapobieganie takim incydentom w przyszłości.