Rok 2015 jest rokiem wielu rocznic związanych z Gawłowem.

Oto 650 lat temu  pierwszy dokument ,,Inter villam Gavlov et Puszczynam siue Niepolomice”  wymienia  Gawłów jako własność Leonarda herbu Rawicz.  Wówczas to na skutek skargi właściciela wsi na podrządcę królewskich, niepołomickich dóbr  Kazimierz Wielki przybył do Gawłowa i osobiście w towarzystwie swego orszaku i zaprzysiężonych świadków wyznaczył granicę wsi. Miało się to dziać we wrześniu 1365 roku.

W roku 1885  C.K. Rada Krajowa na mocy ustaw szkolnych z dnia 2 maja 1873 r. oraz 2 lutego 1885 r. zorganizowała w Gawłowie Starym szkołę etatową filialną, przyłączając ją do szkoły etatowej w Krzyżanowicach. W październiku 2015 roku minie od tych wydarzeń 130 lat.

W grudniu 1945 roku istniejący w Gawłowie zbór ewangelicki został zamieniony na kościół parafialny pod wezwaniem Św. Andrzeja Boboli. 6 grudnia 1945 roku została erygowana nowa parafia w Gawłowie. Będziemy zatem obchodzić 70 rocznicę powstania parafii.

Z okazji tak wielu znaczących rocznic został powołany komitet obchodów 650- lecia Gawłowa. Już 24 maja 2015 roku w ramach V Festynu Parafialnego odbędzie się Bieg 650- lecia Gawłowa. Trasa biegu wytyczona jest  wokół Gawłowa i  liczy 6,5km.

Wszystkich chętnych zachęcamy do biegu upamiętniającego rocznicę 650-lecia Gawłowa.

Organizacja biegu:

Trasa biegu : dystans 6,5 km nawierzchnia asfalt, droga bita polna.

Program szczegółowy:

14.30 Otwarcie biura zawodów.

15.25 Powitanie zawodników.

15.30 Start główny biegu na 6,5 km.

15.40 Start biegu dla dzieci i młodzieży na 1000m.

Ok.17.00 Wręczenie nagród zwycięzcom.

Uczestnictwo

  1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w biurze zawodów 24.05.2015 w godzinach 14.30- 15.15.
  2. Do startu biegu głównego dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 18 lat i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów.

(podpis przy  organizatorach na karcie zgłoszenia)

  1. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.
  2. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu.
  3. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
  4. Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
  5. W biegu młodzieżowym na dystansie 1000m mogą brać udział dzieci i młodzież tylko po dostarczeniu wraz ze zgłoszeniem zgody rodziców/prawnych opiekunów.

 

Zgłoszenie do biegu  należy przesyłać w formie elektronicznej na adres organizatorów  zsggawlow@op.pl  do dnia 21 maja 2015 do godziny 14.00

karta zgłoszenia

 Karta zgłoszenia    Bieg 650- lecia Gawłowa  ( dla osób pełnoletnich wypełnić drukowanymi literami)

imię nazwisko rok urodzenia
Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych  do biegu 

 

(podkreślić)

 

 

miejscowość

 

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że znam regulamin Biegu 650-lecia Gawłowa organizowanego 24 maja 2015roku. w Gawłowie i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora zawodów dla potrzeb biegu i klasyfikacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Oświadczam, że jestem zdolny do udziału w Biegu 650-lecia Gawłowa
i startuję na własną odpowiedzialność.

 

…………………………………………………………………..

Data, miejscowość

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis uczestnika (opiekuna/rodzica)

 

 Karta zgłoszenia    Bieg 650- lecia Gawłowa  (  bieg młodzieżowy na 1000m wypełnić drukowanymi literami)

imię nazwisko rok urodzenia
Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych  do biegu(podkreślić)  

 

miejscowość

   

 

szkoła

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że znam regulamin Biegu 650-lecia Gawłowa organizowanego 24 maja 2015roku. w Gawłowie i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora zawodów dla potrzeb biegu i klasyfikacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Oświadczam, że jestem zdolny do udziału w Biegu 650-lecia Gawłowa
i startuję na własną odpowiedzialność.

 

…………………………………………………………………..

Data, miejscowość

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis uczestnika (opiekuna/rodzica)

 

Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału

w biegach młodzieżowych organizowanych podczas

V festynu Parafialnego w Gawłowie

24.05.2015r.

 

Imię i nazwisko osoby niepełnoletniej biorącej udział w biegu:

 

…………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko Rodzica lub Opiekuna prawnego:

 

…………………………………………………………………………..

Ja wyżej wymieniony, jako Rodzic/Opiekun prawny, wyrażam zgodę na udział mojej/mojego córki/syna w biegu rocznik …………………………………, organizowanym przez Komitet Organizacyjny 650-lecia Gawłowa.  Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia pozwala jej/jemu na udział w tego typu imprezie rekreacyjno- sportowej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej/go  córki/syna przez organizatora zawodów dla potrzeb biegu i klasyfikacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

 

……………………………………………………….. Podpis Rodzica lub Opiekuna