SUKCESY I OSIĄGNIĘCIA            

Każdego roku nasi uczniowie biorą udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, sportowych, artystycznych zdobywając tytuły laureatów i finalistów.

Wyniki średnie  z egzaminów zewnętrznych w klasie III gimnazjum wynosiły: część humanistyczna 58,1 %; część matematyczno – przyrodnicza 51,6%.

Wynik Średni Sprawdzianu po VI klasie wynosił 22.08%.

Szkoły ponadgimnazjalne maturalne wybiera ponad 95 % uczniów.

PROGRAM SZKOŁY wraz ze STATUTEM znajduje się do dyspozycji rodziców  w bibliotece szkoły.

Zgodnie  z § 13 rozporządzenia MEN z 08.09.2006r. (póź.zm.)

p.7 Rada Pedagogiczna  może podjąć uchwałę  o niepromowaniu do klasy programowo wyższej  lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz  drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania.

p.8 Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę  klasyfikacyjną  zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

Przypominamy, że zgodnie z kryteriami oceny  z zachowania  w ZSG Gawłów przy ocenie z zachowania bierzemy pod uwagę   :

 1. Stosunek do obowiązków szkolnych:
  a) systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne,
  b) zdyscyplinowanie i aktywność na lekcjach,
  c) pilność, systematyczność i przezwyciężanie trudności w nauce szkolnej,
  d) rozwijanie zdolności i zainteresowań,
  e) poszanowanie dla norm i tradycji szkolnych,
  f) dbałość o podręczniki, pomoce i sprzęt szkolny,
  g) wywiązywanie się z obowiązków regulaminowych np. podkreślenie uroczystym strojem świąt i uroczystości szkolnych, terminowe oddawanie książek do biblioteki szkolnej, wypełnienia dyżurów.
  2. Udział w życiu klasy, szkoły, środowiska:
  a) pozytywne nastawienie wobec innych, życzliwość, dzielenie się swoją wiedzą,
  b) odpowiedzialność za swoje zachowanie w szkole i poza nią,
  c) podejmowanie działań zmierzających do udzielenia pomocy innym,
  d) wywiązywanie się z zadań powierzonych przez Szkołę i Samorząd Uczniowski,
  e) udział w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych,
  f) wykonywanie prac społecznie użytecznych na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
  g) poszanowanie własności społecznej i prywatnej,
  h) postawa patriotyczna i obywatelska .2
 2.  Poszanowanie ogólnie przyjętych norm etycznych i estetycznych:
  a) uczciwość w postępowaniu codziennym i reagowanie na zło,
  b) odwaga w poszukiwaniu prawdy i opowiadanie się za wartościami,
  c) zachowanie się w sposób nie naruszający godności własnej (kontrolowanie uczuć i zachowań),
  d) okazywanie szacunku rodzicom, nauczycielom i osobom starszym,
  e) wrażliwość na krzywdę innych ludzi – biednych, samotnych, chorych,
  f) odporność na patologiczne wpływy otoczenia,
  g) szacunek dla pracy swojej i innych,
  h) poszanowanie przyrody, poszukiwanie jej piękna,
  i) bezwzględne zastosowanie się do zakazu palenia papierosów, picia alkoholu i używania narkotyków,
  j) obowiązek noszenia schludnego, estetycznego i nie prowokującego stroju do szkoły,
  k) tolerancja wobec innych narodów, ras i religii,
  l) taktowne wyrażanie swoich poglądów – nie używanie wulgaryzmów,
  4. Przestrzeganie regulaminów i uchwał Rady Pedagogicznej
  Ocenę ustala wychowawca przy współudziale samorządu klasowego i uwag nauczycieli oraz pracowników szkoły biorąc pod uwagę pochwały, uwagi pozytywne, upomnienia i nagany przyznane uczniowi.
 3. Uczniów obowiązuje system Kar i Nagród:

Nagrody:

-pochwała wychowawcy na tle klasy z wpisem do

zeszytu uwag

-pochwała dyrektora szkoły z wpisem do dziennika

– nagroda książkowa

– nagroda rzeczowa

– list gratulacyjny do rodziców

– tytuł Ucznia Roku

– tytuł Sportowca Roku

Kary:

– odnotowanie uwagi do zeszytu uwag

– nagana wychowawcy na tle klasy

– nagana dyrektora na forum całej szkoły

– wykluczenie z imprez i uroczystości szkolnych

– praca na rzecz szkoły

– dodatkowe zajęcia edukacyjne