Nieobecność dziecka w szkole rodzic/opiekun winien usprawiedliwić w ciągu 7 dni od powrotu ucznia  na zajęcia.
Zwolnienia – wychowawca może zwolnić ucznia z zajęć z ważnych przyczyn wyłącznie  na pisemną prośbę rodzica kierowaną do wychowawcy klasy. Wyjątkowo uczniowie mogą być zwolnieni  z zajęć na prośbę rodzica/opiekuna  przekazaną telefonicznie.

Wszystkie zwolnienia z zajęć są rejestrowane w sekretariacie szkoły.

Zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego – wniosek o dłuższe zwolnienie (półroczne lub całoroczne) z zajęć wychowania fizycznego składają rodzice do dyrektora szkoły. Powinien on być poparty opinią wystawioną przez lekarza specjalistę.

Z wnioskiem o zwolnienie z zajęć z powodu choroby lub złego samopoczucia występuje rodzic/opiekun do nauczyciela w-f w formie pisemnej.

(Uczeń jest na lekcji, ale nie ćwiczy).