Wypadek: – jeżeli uczeń ulegnie wypadkowi na zajęciach, zgłasza to natychmiast nauczycielowi prowadzącemu zajęcia,
– jeżeli uczeń ulegnie wypadkowi na przerwie, zgłasza to natychmiast nauczycielowi pełniącemu dyżur w danym rejonie.

Zachorowanie:– dziecka chorego nie należy wysyłać do szkoły, nie mamy warunków do udzielenia skutecznej pomocy. Jeżeli uczeń zachoruje w szkole rodzic/opiekun winien odebrać dziecko ze szkoły po powiadomieniu o tym fakcie.